Lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan zodra de inschrijving als zodanig door het verenigingsbestuur is aangenomen. Minderjarigen die als lid tot de vereniging wensen toe te treden, behoeven daartoe schriftelijke toestemming van hun ouder(s) of voogd(en). Tevens zullen de ouder(s) of voogd(en) met regelmaat worden ingedeeld in het vervoersschema. Indien men wordt aangewezen als vervoer zijnde wordt dit kenbaar gemaakt via de coach.

 • Ondergetekende geeft toestemming tot de incassering door M.O.K. van de verplichte club- en bondscontributie, boetes en niet betaalde consumpties in de kantine gedurende zijn/haar lidmaatschap.
 • Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail aan secretariaat@hvmok.nl. De opzegging moet voor 30 april ontvangen zijn. Los hiervan blijft de club- en bondscontributie van het volledige verenigingsjaar verschuldigd.
 • Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 • Het lidmaatschap geldt voor minimaal één verenigingsjaar tot schriftelijke wederopzegging.
 • Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met één verenigingsjaar.
 • Bij te laat opzeggen van het lidmaatschap, is men de volledige contributie van het lopende
  seizoen verschuldigd, tenzij het bestuur hier ontheffing voor verleent.
 • Indien contributie niet tijdig wordt betaald, zal het bestuur een speelverbod opleggen tot er aan
  de betalingsverplichting is voldaan.
 • Indien een lid overgaat naar een oudere categorie, wordt hem/haar zonder nadere kennisgeving
  alle rechten en verplichtingen opgelegd van deze hogere categorie (o.a. contributie,
  trainingstijden).
 • Middels het lidmaatschap verplicht u zich ook om deel te nemen aan vrijwilligerstaken die bij de
  leden neergelegd worden. Bij jeugdleden worden de ouders benaderd. Hierbij moet u denken
  aan: tijdwaarneming, zaaldienst, coach/begeleiding, activiteiten e.d. Wij gaan uit van de
  bereidheid van ouders om te rijden bij uitwedstrijden van de kinderen.
Soort Lidmaatschap
*let op geef de leeftijd aan die het die het lid op 31 december van het betreffende jaar zal zijn op basis van de leeftijd op 31 december van het betreffende jaar wordt de contributie berekend. * In overleg met M.O.K. zal u in een van de teams worden geplaatst.

Persoonlijke gegevens

Maximale uploadgrootte: 2.1MB

Adresgegevens

Contactgegevens

Rekeninginformatie, tbv de automatische incasso

Geef een antwoord